jokes


jokes- पहिला पाहुणा: हे काय, त्यांनी जेवण काउंटरवर डिजिटल सेवा (digital payment)सुरू केली आहे.

दुसरा पाहुणा: हो बरोबर आहे. तुम्ही जेव्हा गिफ्ट द्याल त्याबरोबर तुमच्या मोबाईलवर एक ओटीपी मिळेल. तो ओटीपी (digital payment) तुम्ही जेवण काउंटरवर दाखविला की तुम्हाला जेवण मिळेल. (jokes)

------------------------------------------------------------